Algemene Ledenvergadering in de Groenhoeve

Datum: donderdag 9 februari 2017
Locatie: de Groenhoeve, Artillerieweg
Tijd: 19.30-22.00

Agenda
1. Opening, welkom
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV d.d. 17 februari 2016 (bijlage)
4. Financieel verslag 2016 en verslag kascontrole commissie.
        Benoeming nieuw lid kascommissie (José Klotz treedt af)
5. Begroting 2017
6. Mutatie samenstelling DB (Annemieke van den Ing treedt af)
7. Werkgroepen: korte toelichting op de highlights van 2016 en de plannen voor aanpak 2017

  • Aanpassing Hof regels m.b.t. tot compost (voorstel in bijlage)
  • Kostenbeheersing compost en mest aanvoer van buiten
  • Het verdwijnen van nieuw gereedschap

8. Rondvraag en sluiting

Financieel verslag 2016 en begroting 2017: ter vergadering
Werkgroepen: Evaluatieverslagen 2016 en plannen van aanpak 2017 op de website onder downloads